مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید سلمان
نام خانوادگی:علوی گنابادی
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه

زندگی نامه

متولد 1358
ورود به حوزه علمیّه 1373
پس از آشنایی با انجمن شعر و قصّه قم مطالعات ادبی من جلوه جدی تری به خود گرفت. و از پس در محافر ادبی سراسر کشور و سمینارها و همایش های شعر دعوت شدم و در کنار استاد بزرگ خودم جناب زکریا اخلاقی به عنوان شاعران حوزوی سعی بر این داشتیم که رسالت حوزوی خویش را از رهگذر شعر و ادبیات در محافل جوان انجام دهیم. در سال 84-85 خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدم و به فضل الهی اثری که نزد ایشان ارائه شد مورد تحسین و تأیید معظم له قرار گرفت. گرچه تا کنون کتاب مستقلی از بنده به چاپ نرسیده لکن در نشریات، و کتابهایی که گردآوری شده آثار شاعران است، اشعار و مقالات زیادی تا کنون از بنده به چاپ رسیده است. پس از ورود بنده به مؤسسه امام خمینی (ره) مطالعات من شکل دیگری به خود گرفت و بیشتر در حوزه فلسفه و کلام متمرکز شدم. بالطبع فعّالیّتهای ادبی نیز کژدار و مریض ادامه دارد لکن از سال 81 (ورود به مؤسسه) تحقیقاتم را در زمینه فلسفه و کلام جدی تر پیگیری کردم لکن این فعالیتها و تحقیقات بیشتر جنبه های شخصی داشته که تا کنون در صدد انتشار آنها نبوده ام. گاهی نیز تحقیقاتی – نه در این دو حوزه – داشته ام که آن نیز جنبه شخصی دارد و در صدد چاپ و انتشارش نبوده ام مثل جایگاه شرکت QI در جوامع بین المللی.